Steeds op de hoogte van het financiële reilen en zeilen van uw onderneming 

Als accountantskantoor zorgen wij dat uw facturen en betalingen worden omgezet in begrijpbare balansen, resultatenrekeningen en kerncijfers. Van ons krijgt u het nodige advies m.b.t. de optimalisatie van uw balansstructuur zodat banken en (potentiële) zakenpartners over het nodige vertrouwen beschikken om met u in zee te gaan.

Ongeacht of u zelf de boekhouding wenst bij te houden of dat u ons deze taak toevertrouwt, kan u bij ons terecht voor verdere bijstand opdat uw onderneming voldoet aan alle wettelijke vereisten.

Wij houden de belastingdruk op uw inkomsten zo laag mogelijk

Bij Accountantskantoor Warfid Gent zoeken we tot in detail uit op welke belastingverminderingen u en/of uw onderneming recht heeft zodat u niet teveel belastingen zou betalen. Voor elk deelgebied binnen de complexe fiscale wetgeving hebben wij de nodige expertise in huis. Wij staan onder andere in voor de voorbereiding en indiening van:

 • btw-aangiftes;
 • diverse aangiften m.b.t. personenbelasting, vennootschapsbelasting, roerende voorheffing, …;
 • rulingaanvragen;
 • aangiften nalatenschap.

Verder kunnen wij u ook van dienst zijn bij bijzondere fiscale aangelegenheden, zoals:

 • bijstand bij fiscale controles;
 • fiscale due diligence;
 • optimalisatie bij verwerving van vastgoed;
 • successieplanning.

Juridisch advies op maat

Wij helpen u graag bij het vervullen van allerlei juridische formaliteiten bij de oprichting van uw onderneming, statutenwijzigingen, reorganisaties, overdracht of stopzetting van uw zaak, …

Wij staan u ook graag bij met de praktische uitwerking van overeenkomsten zoals huurovereenkomsten, leningsovereenkomsten, dienstverleningsovereenkomsten, aandeelhoudersovereenkomsten, overeenkomsten tot overdracht van aandelen, ...

Kortom, Accountantskantoor Warfid Gent kan u ook juridisch adviseren en begeleiden bij de cruciale momenten in uw loopbaan of bij de mijlpalen binnen uw onderneming.

Uw ondernemingsarchitect bij uitstek 

Voor de opstart en groei van uw onderneming dient u meestal een beroep te doen op financiële partners die u de nodige gelden willen ter beschikking stellen teneinde uw plannen concreet tot uitvoering te kunnen brengen. Wij beschikken over de nodige knowhow om samen met u de optimale combinatie van eigen en vreemde middelen te bepalen en te evalueren of uw onderneming haar financiële verplichtingen niet alleen in goede maar ook in slechte tijden kan nakomen.

Daarnaast kan u bij ons terecht voor advies met betrekking tot:

 • verkoop van uw onderneming;
 • aankoop van een bestaande onderneming;
 • waardebepaling van uw vennootschap;
 • optimalisering van de bestaande vennootschapsstructuur;
 • begeleiding bij fusies, overnames, afsplitsing van activiteiten, ….

Tot slot bezitten wij als accountants en belastingconsulenten over de nodige expertise voor de uitvoering van een financiële en fiscale due diligence.

Nood aan een concrete en persoonlijke aanpak?

De overdracht van uw zaak is, naast de start en uitbouw van uw onderneming, een andere zeer cruciale fase in haar levenscyclus. Het vergt dan ook de nodige voorbereiding. Het bestuur van uw zaak aan uw kinderen of aan derden overlaten, vereist een concreet stappenplan waarbij u bij voorkeur regelmatig afstemt met een onafhankelijke partner.

Ook uw persoonlijke situatie verdient de nodige aandacht. Bij ons kan u steeds terecht voor een antwoord op de volgende vragen:

 • draag ik mijn zaak over binnen of buiten de familie en hoe?
 • hoe doe ik het best aan successieplanning?
 • wat gebeurt er met de gezinswoning na mijn overlijden?
 • wat gebeurt er met de zaak bij echtscheiding?
 • hoe kan ik reeds een groot deel van mijn vermogen wegschenken met behoud van inkomsten en controle?
 • op welke wijze schenk ik het best een deel van mijn vermogen aan de volgende generatie?
 • ...

Wij beschikken over de noodzakelijke kennis om u te adviseren en bij te staan omtrent alle aspecten die bij familiale planning van belang kunnen zijn, zowel privaatrechtelijk (huwelijkscontracten, schenkingen, testamenten, …), vennootschapsrechtelijk (holding, …) als fiscaal (successie- en schenkingsrechten, vruchtgebruik, ….). Zo bent u bij ons zeker van een oplossing op maat!

Wij zorgen voor een duidelijk verslag bij bijzondere controleopdrachten  

Bij een aantal belangrijke verrichtingen van vennootschappen is volgens de vennootschapswetgeving de tussenkomst van een bedrijfsrevisor of externe accountant vereist. Wij kunnen u bijstaan om onder andere de volgende controleopdrachten te vervullen:

 • opstellen verslag bij uitgifte van aandelen zonder vermelding van nominale waarde beneden de fractiewaarde van de oude aandelen;
 • opstellen verslag bij beperking of opheffing van het voorkeurrecht;
 • bijstand aan een vennoot in zijn of haar individuele onderzoeks- en controlebevoegdheid;
 • opstellen verslag over staat van activa en passiva bij omzetting naar een andere rechtsvorm;
 • beoordeling ruilverhouding bij fusie of splitsing van vennootschappen (het controleverslag m.b.t. de inbreng in natura kan weliswaar enkel door een bedrijfsrevisor worden opgesteld);
 • opstellen verslag over staat van activa en passiva bij ontbinding;
 • opstellen verslag over relevantie toegepaste waarderingsmethodes bij een uitkoopbod.

wij zorgen bij het uitvoeren van onze opdracht voor een degelijke verslaggeving en verifiëren als onafhankelijke partij of aan alle wettelijke vereisten werd voldaan.